ລົງຂາວ - ປະຈຳເດືອນຂາວ

   ລົງຂາວ ເປັນເຣື່ອງ ປົກກະຕິຂອງຜູ້ຍິງກໍ່ຈິງ ແຕ່ມີຢູ່ເລື້ອຽ ທີ່ຫຼາຽຄົນເກີດຄວາມສົນໃຈ ເມື່ອລົງຂາວມີ ປະຣິມານມາກມາຽ ຫຼາຽເກີນກວ່າປົກກະຕິ ມີສີແລະກັບຜິດປົກກະຕິ. ລົງຂາວຮຽກກັນໄດ້ ຫຼາຽຢ່າງ ຫຼາຽຊື່ ອາທິ ຣະດູຂາວ ປະຈຳເດືອນຂາວ ຫຼື ມຸຕຕະກິດ ໝາຽເຖິງອິຫຍັງກໍຕາມ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ ທາງຊ່ອງຄອດ ຊື່ງບໍ່ແມ່ນເລືອດ ບໍ່ຈຳເປັນ ຈະຕ້ອງມີຂາວເທົ່ານັ້ນ ອາດຈະເປັນສີເຫຼືອງ ສີເຫຼືອງປົນຂຽວ ຫຼືສີນ້ຳຕານກໍ່ເປັນໄດ້.ລົງຂາວແບ່ງໄດ້ 2 ລັກສນະ ຄື ລົງຂາວປົກກະຕິ ແລະ ລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ

  ລົງຂາວປົກກະຕິ ພົບເຫັນໃນ ພາວະທີ່ປົກກະຕິ ທັມມະຊາຕ ເປັນສ່ວນຜະສົມ ຂອງສິ່ງທີ່ຂັບໄລ່ ອອກມາຈາກຕ່ອມຕ່າງໆ ຂອງຣະບົບ ອະວັຍຍະວະສືບພັນ ເຊັ່ນ ອະວັຍຍະວະສືບພັນພາຽນອກ ຊ່ອງຄອດ ປາກໝົດລູກ ເຍື່ອບຸໂພງມົດລູກ ຮວມທັງຫຼອດມົດລູກ ການລົງຂາວ ຕາມປົກກະຕິຈະເພີ່ມຫຼາຽຂື້ນ ໃນພາວະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ເຊັ່ນ ຊ່ວງເວລາ ໃກ້ການຕົກໄຂ່ ປະມານວັນທີ່ 13-14  ຂອງຮອບເດືອນ.

  • ກ່ອນມີຣະດູ 2-3 ວັນ ເປັນຊ່ວງ ທີ່ມີເລືອດມາຫຼໍ່ລ້ຽງ ເພີ່ມເຕີມມາກຂຶ້ນ.

  • ຣະຫວ່າງການຕັ້ງຄັນ ຕັ້ງທ້ອງ ຈະມີການຫຼຸດລ່ວງ ຂອງ"ແຊນລ໌" (cell) ບຸຜນັງ ຊ່ອງຄອດແລະນ້ຳເມືອກ ຈາກຕ່ອມບໍຣິເວນປາກມົດລູກ ເພີ່ມຫຼາຽຂື້ນ.

  • ແລະຂນະເວລາ ກຳລັງຮ່ວມເພດ ການກະຕຸ້ນ ຫຼືເລົ້າໂລມທາງເພດ ຈະມີການສ້າງນ້ຳເມືອກຂາວໃສ ບໍ່ມີກິ່ນອອກມາ.

ນອກຈາກນີ້ ໃນທາຣົກ ຫຼືການອອກລູກຄັ້ງແຣກ ເພດຍິງອາດພົບກັບ ການລົງຂາວ ພາຽຫຼັງການຄອດ ຊຶ່ງເປັນຜົນຈາກ ໄດ້ຮັບ "ຮໍ່ໂມ້ນ" (Hormone Estrogen) ແອສໂຕຣເຈັ້ນ ຈາກແມ່.

  ລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ ຈະມີປະຣິມານລົງຂາວຫຼາຍຂື້ນ ມີສີແລະກິ່ນຜິດປົກກະຕິ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຣຳຄານ ອາດຈະມີອາການ ຄັນ ປວດ ແສບ ຮ້ອນ ບໍຣິເວນ ປາກຊ່ອງຄອດ ຫຼື ບໍຣິເວນໃກ້ຄຽງ ຖ່າຽປັສສະວະແສບຂັດ ແລະມີອາການເຈັບຂນະຮ່ວມເພສ.

ສາເຫຕ ຂອງການລົງຂາວ ຜິດປົກກະຕິເກີດຈາກ...

  ການຕິດເຊື້ອຈາກພຍາດ ໃນຊ່ອງຄອດ (Trichomonas Vaginalis) ເຊື້ອຣາ (ພຍາດ Bacteria; Microbe; Fungus; Yeast; Germ; Mold; Mildew) ເຊື້ອໜອງໃນ ເຊື້ອແບຄທິເຣັຽ (Bacteria) ຕ່າງໆ ທີ່ມັກພົບໃນເດັກ ແລະເຊື້ອໄວຮັສ Virus ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ບໍຣິເວນຊ່ອງຄອດ ແລະອະວັຍຍະວະສືບພັນພາຽນອກ ຮວມທັ້ງໃນສັຕຕຣີ ທີ່ໝົດຣະດູແບ້ວ ເຍື່ອບຸຊ່ອງຄອດບາງລົງ ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຕິດເຊື້ອນ້ອຽ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບໄດ້ງ່າຽ ບາງລາຽ ປາກມົດລູກອັກເສບ ເປັນແຜມີສີ່ງແປກປອມໃນຊ່ອງຄອດ ເຊັ່ນ ສຳລີ ກະດາດຊຳຣະ ແທມປອນ (Tampon) ຫຼືມີວັສສະດຸ ທີ່ຄູ່ນອນໃສ່ໃວ້ ໃນຊ່ອງຄອດຂນະຮ່ວມເພດ ຮວມມທັງພວກທີ່ມີແຜ ທີ່ປາກຊ່ອງງຄອດ ແລະປາກມົດລູກ ມີເນື້ອງອກ ຫຼືມະເຣງຊ່ອງຄອດ ຫຼືເນື້ອງອກ ແລະມະເຣງປາກມົດລູກ.

ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຢາ "ປະຕິຊີວະນະ" ນີ້ແຫຼະໂຕການ !!!

  ບາງຄົນເປັນຫວັດເຮື້ອຮັງ(ຍາວຍືດ ນານຫາຽ) ຫຼືເປັນສີວ ຕ້ອງກິນຢາ ຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕົວຢາຈະໄປທຳລາຍເຊື້ອ ແບຄທີເຣັຽແລະເຊື້ອຣາ ໃນຊ່ອງຄອດທີ່ອາສັຍ ຢູ່ຢາງສົມດຸນ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດເປັນເຊື້ອຣາ ແລະມີບັນຫາລົງຂາວເກີດຂຶ້ນ.

ວິທີການສັງເກດລົງຂາວ

  • ຖ້າມີລັກສນະເປັນ ເມືອກໃສ ບໍ່ມີກິ່ນ ໃຫ້ນຶກເຖີງວ່າ ມີໄຂ່ຕົກ ຫຼືມີອາຣົມຄຽດ

  • ແຕ່ຖ້າມີລັກສນະ ໜຽວໃສເຖິງຂາວຂຸ້ນ ມີກິ່ນຄາວເໝືອນປາເນົ່າ ໃຫ້ນຶກເຖິງການ ຕິດເຊື້ອໂຣຄ ແບຄທີເຣັຽ

  • ຖ້າມີ ສີຂຽວປົນເຫຼືອງ ເປັນຟອງມີກິ່ນເໝັນຜິດປົກກະຕິ ມີອາການຄັນຮ່ວມດ້ວຽ ໃຫ້ນຶກເຖີງ ພຍາດໃນຊ່ອງຄອດ

  • ແລະຖ້າມີ ສີຂາວເກາະເປັນກ້ອນ ຄ້າຽແປ້ງປຽກ ມີກິ່ນເໝັນອັບ ໃຫ້ນຶກເຖີງ ເຊື້ອຮາ ຂອງຊ່ອງຄອດ ຊຶ່ງມັກຈະມີອາການຄັນຮ່ວມດ້ວຽ ເປັນໆ ຫາຽໆ ໃນກໍຣະນີຂອງເຊື້ອຣານັ້ນ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງ ອາດຈະມາຈາກ ສາມີ(ຜົວ)ເປັນເຊື້ອຣາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາ ເພາະບໍ່ມີອາການ ມີພຽງພັລລະຍາ(ເມັຽ) ທີ່ມາຮັກສາ ແຕ່ບໍ່ຫາຽຈັກເທື່ອ ສຸດທ້າຽ ກໍ່ຕ້ອງນຳສາມີມາຕຣວດຮັກສາດ້ວຽ.

ການຮັກສາ - ພຍາບາລ

  ສ່ວນການຮັກສາລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ ຈະຮັກສາຕາມສາເຫດ ເຊັ່ນ ເປັນພຍາດໃນຊ່ອງຄອດ ຕ້ອງນຳຄູ່ນອນມາຮັກສາດ້ວຽ ແລະໃຫ້ຢາ ໃນຂນາດເທົ່າກັນ ຖ້າເປັນ ເຊື້ອຣາໃຫ້ຢາສອດຊ່ອງຄອດ ຫຼືຢາກິນ ໂດຽຄວນຮັກສາຄູ່ນອນດ້ວຽ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ປ່ວຽ ຈະກັບເປັນຊ້ຳຢູ່ເລື້ອຽໆ ພາວະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຕັ້ງຄັນ ຫຼືຕັ້ງທ້ອງ ເບົາຫວານ ພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳ ການເຈັບປ່ວຽເຮື້ອຮັງ(ຍາວຍືດ, ນານຫາຽ) ການໃຊ້ຢາ ປະຕິຊີວະນະ ການໃຫ້ຢາ ສເຕັຽຣອຽດ໌ ຫຼືຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ເປັນເວລານານໆ ຄົນອ້ວນໆ ມີສ່ວນໃຫ້ເກີດເຊື້ອຣາ ຣະດູຂາວໄດ້.

ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຢາ "ປະຕິຊີວະນະ" ນີ້ແຫຼະໂຕການ !!!

ບາງຄົນເປັນຫວັດເຮື້ອຮັງ(ຍາວຍືດ ນານຫາຽ) ຫຼືເປັນສີວ ຕ້ອງກິນຢາ ຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕົວຢາຈະໄປທຳລາຍເຊື້ອ ແບຄທີເຣັຽແລະເຊື້ອຣາ ໃນຊ່ອງຄອດທີ່ອາສັຍ ຢູ່ຢາງສົມດຸນ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດເປັນເຊື້ອຣາ ແລະມີບັນຫາລົງຂາວເກີດຂຶ້ນ.

ວິທີປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ

  ແນະນຳວ່າ ການທຳຄວາມສອາດ ຮູທວານ (ຮູກົ້ນ Rectum; Anus) ນັ້ນ ຜູ້ຍິງທຸກຄົນ ຄວນເຊັດຈາກໜ້າໄປຫຼັງ ເນື່ອງຈາກ ຜູ້ຍິງມີຊ່ອງຄອດ ແລະ ທວານໜັກຢູ່ໃກ້ກັນ ຈ້່ງມີໂອກາດ ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອສູງ ເວລາທີ່ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳສາທາຣະນະ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ບໍ່ຄວນໃຊ້ນ້ຳສີດ ທຳຄວາມສອາດ ຫຼັງປັສສະວະເສັດສິ້ນແລ້ວ ພຽງແຄ່ໃຊ້ກະດາດ ທິຊຊູຣ໌ (Tissue) ຊັບກໍ່ພໍແລ້ວ ກັບມາບ້ານຄ່ອຽລ້າງອອກ ແຕ່ດ້ວຽຄວາມເຄີຽຊິນ ປັສສະວະເສັດສິ້ນແລ້ວຕ້ອງລ້າງ ເພາະຄຶດວ່າສົກກະປົກຊຶ່ງບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ປັສສະວະ ມີພຽງແຄ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນເທົ່ານັ້ນ ການໃຊ້ຫົວສີດທຳຄວາມສອາດ ຄົນທີ່ໃຊ້ຜູ້ກ່ອນນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າມີອາການລົງຂາວ ຫຼືມີເຊື້ອໂຣຄອິຫຍັງແດ່ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ຄວນສີດນ້ຳຖີ້ມກ່ອນ ແລະ ການໃຊ້ນ້ຳສີດ ທຳຄວາມສອາດ ທຳໃຫ້ເກີດຄວາມ ອັບຊື້ນ ມີໂອກາດເປັນເຊື້ອຣາສູງ.


ຂໍ້ແນະນຳ

   ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ແນະນຳ ຄື ທຳຄວາມສອາດຕອນອາບນ້ຳ ໂດຽໃຊ້ນ້ຳທັມມະດາ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຢາອິຫຍັງດອກ ນອກຈາກນີ້ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຫ້ຜ້າ ອນາມັຍ ແບບສອດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ ເກີດການຣະຄາຽເຄືອງຕິດເຊື້ອ ແຕ່ບາງຄົນຕິດໃສ່ຜ້າ ອນາມັຍແບບສອດ ມີບໍ່ມີກໍ່ໃສ່ເອົາໄວ້ກ່ອນ ຊຶ່ງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃສ່ທຸກວັນໝໍວ່າບໍ່ມີ.

  ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ລົງຂາວມີສີປ່ຽນ ກິ່ນຜິດປົກກະຕິ ຄວນໄປພົບແພທ ຫຼືໄປຫາໝໍ ເພື່ອຕຣວດ ວິນິຈສັຍ (ຕັດສີນ ໄຕ່ຕ່ອງ ໄຕ່ຄວນ) ບໍ່ຄວນໄປຊື້ຢາມາກິນ ຫຼືອາເໜັບເອງ ເພາະອາດຈະບໍ່ຖືກຕາມອາການທີ່ເປັນ ການຮັກສາ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ບໍ່ຄວນປ່ອຽປະບະເບີຽ ເພາະອາດຈະທຳໃຫ້ເຊື້ອໂຣຄ ບຸກລາມ ເກີດການອັກເສບ ເປັນຝີ ທີ່ປີກມົດລູກ ຕ້ອງຜ່າຕັດ ຈົນເຖິງຂັ້ນຕ້ອງ ຕັດມົດລະກ ຫຼືປີກມົດລູກຖີ້ມໄປ.